Xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn mẫu vật và các quy trình thu thập mẫu về sinh vật, địa chất và thổ nhưỡng của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Mẫu trưng bày trong nhà, mẫu vật trưng bày ngoài trời, mẫu nghiên cứu).

Xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn mẫu vật và các quy trình thu thập mẫu về sinh vật, địa chất và thổ nhưỡng của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Mẫu trưng bày trong nhà, mẫu vật trưng bày ngoài trời, mẫu nghiên cứu).

 

Mục tiêu của DATP

- Xây dựng bộ quy chuẩn và quy trình thu thập các nhóm mẫu vật về sinh vật, địa chất và thổ nhưỡng để thống nhất áp dụng trong quá trình thu thập, chế tác, xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên ở Việt Nam. Cụ thể:

-     - Các quy chuẩn mẫu và quy trình thu thập mẫu vật theo tiêu chuẩn hiện đại;

-     - Phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam;

-     - Có tiêu chuẩn đặc thù cho từng nhóm mẫu vật.

Nội dung nghiên cứu

1. Xây dựng quy chuẩn mẫu thực vật và quy trình thu thập

2. Xây dựng quy chuẩn mẫu nấm (nấm lớn) và quy trình thu thập

3. Xây dựng quy chuẩn mẫu tài nguyên thực vật (gỗ, cây thuốc, tinh dầu – dầu nhựa, song mây) và quy trình thu thập

4. Xây dựng quy chuẩn mẫu thú và quy trình thu thập

5. Xây dựng quy chuẩn mẫu chim và quy trình thu thập

6. Xây dựng quy chuẩn mẫu lưỡng cư – bò sát và quy trình thu thập

7. Xây dựng quy chuẩn mẫu cá và quy trình thu thập

8. Xây dựng quy chuẩn mẫu động vật không xương sống trên cạn (trừ côn trùng) và quy trình thu thập

9. Xây dựng quy chuẩn mẫu động vật không xương sống dưới nước (trừ côn trùng) và quy trình thu thập

10. Xây dựng quy chuẩn mẫu côn trùng và quy trình thu thập

11. Xây dựng quy chuẩn mẫu ADN và quy trình thu thập

12. Xây dựng quy chuẩn mẫu đá và quy trình thu thập

13. Xây dựng quy chuẩn mẫu khoán vật và khoáng sản và quy trình thu thập

14. Xây dựng quy chuẩn mẫu hóa thạch và quy trình thu thập

15. Xây dựng quy chuẩn mẫu thổ nhưỡng và quy trình thu thập

16. Xây dựng quy chuẩn mẫu đặc biệt quy hiếm và báu vật quốc gia

17. Xây dựng quy chuẩn đối với các mẫu trưng bày ngoài trời (nói chung)

18. Xây dựng quy chuẩn mẫu da động vật nhồi phục vụ trưng bày (thuộc da và nhồi cốt cứng)

19. Xây dựng quy chuẩn mẫu xương động vật phục vụ trưng bày

20. Xây dựng quy chuẩn mẫu thực vật và nấm phục vụ trưng bày (bộ sưu tập gỗ, nấm làm thực phẩm)

21. Xây dựng quy chuẩn mẫu động vật ngâm phục vụ trưng bày (các nhóm động vật)

22. Xây dựng quy chuẩn mẫu ngâm thực vật và nấm phục vụ trưng bày

23. Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn đối với mẫu địa chất (đá, khoáng vật, khoáng sản) phục vụ trưng bày

24. Xây dựng quy chuẩn mẫu thổ nhưỡng phục vụ trưng bày

25. Xây dựng quy chuẩn mô hình sinh vật phục vụ trưng bày Biên soạn và phổ biến quy chuẩn mẫu vật