Văn bản

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Quyết định số 118/QĐ-BTTNVN về việc đổi tên phòng Truyền thông và Giáo dục cộng đồng Tải về 04/05/22 2
2 Quyết định số 119/QĐ-BTTNVN về việc hợp nhất phòng Sinh học, Bảo tồn, Phân loại học thực nghiệm và đa dạng nguồn gen Tải về 04/05/22 3
3 Quyết định số 125/QĐ-BTTNVN về việc đổi tên phòng Chế tác mẫu vật và Thiết kế trưng bày Tải về 04/05/22 1
4 Quyết định số 126/QĐ-BTTNVN về việc Hợp nhất Phòng QLBSTMV và trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam Tải về 04/05/22 2
5 Quyết định số 128/QĐ-BTTNVN về việc Thành lập trung tâm Phân tích giám định mẫu vật và hiện vật Tải về 04/05/22 6
6 Quyết định số 129/QĐ-BTTNVN về việc Thành lập trung tâm Môi trường sinh địa hoá Tải về 04/05/22 1
7 Quyết định số 136/QĐ-BTTNVN về việc Hợp nhất Phòng Địa chất và phòng Địa lý, Thổ nhưỡng và môi trường Tải về 04/05/22 1
8 Quyết định số: 176/QĐ-BTTNVN, ngày 06/10/2021 về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung Tải về 06/10/21 15
9 Quyết định số: 1599/QĐ-VHL, ngày 05/10/2021 về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 05/10/21 33
10 2020 QĐ 2070 QĐ-VHL của Viện Hàn lâm bổ nhiệm Ban thường thực HĐKH BTTNVN nhiệm kỳ 2020-2023 Tải về 04/12/20 2
11 2020 QĐ 1894 QĐ-VHL của Viện hàn lâm thành lập HĐKH BTTNVN nhiệm kỳ 2020-2023 Tải về 11/11/20 5
12 Công văn 152 BTTNVN về việc cử cán bộ trực cơ quan Tải về 31/03/20 13
13 Nội quy cộng tác viên, nghiên cứu viên, tình nguyện viên Tải về 04/01/19 19
14 Hướng dẫn công tác quản lý các đề tài/dự án/nhiệm vụ của Bảo tàng TNVN Tải về 28/11/18 30
15 Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 - 2018 Tải về 08/01/18 29
16 Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ đợt 1 - 2018 Tải về 08/01/18 10
17 Quyết định Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2017 - 20120 Tải về 20/12/17 27
18 QĐ 1738/QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BTTNVN Tải về 06/10/17 52
19 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Tải về 11/03/17 28
20 Ban hành quy chế làm việc Tải về 11/03/17 44
21 Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức Tải về 11/03/17 15
22 Ban hành quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm luân chuyển đối với cán bộ Tải về 11/03/17 7
23 Ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp Tải về 11/03/17 9
24 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học Tải về 11/03/17 7
25 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học đơn vị NC Tải về 11/03/17 10
26 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học ngành Tải về 11/03/17 5
27 Ban hành quy chế Thi đua khen thưởng Tải về 11/03/17 12
28 Ban hành quy chế tổ chức và HĐ của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp Tải về 11/03/17 6
29 Ban hành quy chế xét thưởng đơn vị cá nhân và tổ chức nước ngoài Tải về 11/03/17 4
30 Ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương Tải về 11/03/17 2
31 Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Tải về 11/03/17 6
32 Ban hành quy chế tổ chức và HĐ của các tạp chí KH Tải về 11/03/17 3
33 255 QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức và HĐ đơn vị tự đảm bảo kinh phí HĐ thường xuyên Tải về 11/03/17 12
34 261 QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của BTTNVN Tải về 11/03/17 31
35 Hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho BTTNVN Tải về 15/02/12 21