Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại và giám định mẫu địa chất.

Mục tiêu của DATP

Lựa chọn ứng dụng hệ thống phân loại mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Xây dựng được các quy trình giám định mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Giám định được một số lượng nhất định mẫu vật địa chất đã thu thập được theo quy trình và hệ thống phân loại của Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu

1. Xây dựng hệ thống phân loại mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

2. Nghiên cứu quy trình giám định mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

3. Phân loại và giám định các mẫu vật địa chất đã thu thập được theo quy trình và hệ thống phân loại của Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.