Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại học và giám định mẫu vật sinh vật.

Mục tiêu của DATP

Mục tiêu trước mắt : Có được quy trình và bộ cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ việc giám định, phân loại sinh vật sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Mục tiêu lâu dài: Xây dựng được cơ sở khoa học về phân loại mẫu và giám định mẫu sinh vật sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.             

Nội dung nghiên cứu

  1. Nghiên cứu và đánh giá các khung phân loại và giám định mẫu sinh học của thế giới và trong nước để xây dựng cơ sở khoa học về phân loại và giám định mẫu sinh học ở Việt Nam.
  2. Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng hệ thống khung phân loại mẫu sinh học sử dụng cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
  3. Nghiên cứu xây dựng quy trình giám định mẫu sinh học sử dụng cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
  4. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên môn phục vụ công tác phân loại và giám định mẫu sinh học.
  5. Xây dựng cơ sở dữ liệu di truyền một số loài quan trọng (nguồn gen quý hiếm, có giá trị thương mại, có giá trị chỉ thị môi trường…) để làm cơ sở so sánh.
  6. Xây dựng hồ sơ nhận dạng các nhóm sinh vật quan trọng phục vụ công tác giám định (6 hồ sơ).
  7. Nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn (thuê chuyên gia tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ chuyên môn).