Công khai bảng lương

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Bảng lương Biên chế từ tháng 1/2019 Tải về 01/03/19 77
2 Bảng lương biên chế từ tháng 1/2018 Tải về 07/03/18 12
3 Bảng lương Hợp đồng từ tháng 1,2,3/2018 Tải về 07/03/18 21