Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về bảo vệ và bảo tồn các di sản thiên nhiên ở Việt Nam

Danh sách cán bộ tham gia chính:

1.TS. Lưu Đàm Ngọc Anh

2. PGS.TS. Lê Xuân Cảnh

3. PGS.TS. Lưu Đàm Cư

4. PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

5. PGS.TS. Vũ Văn Liên

6. ThS. Nguyễn Thị Dung

7. ThS. Trần Hương Liên

8. ThS. Hoàng Anh Tuấn

9. TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Thời gian thực hiện: 2016-2019

Tổng kinh phí: 4.000 triệu đồng (Khoán từng phần trong đó Kinh phí khoán: 3.550,888 triệu đồng - Không khoán: 449,112 triệu đồng

Mục tiêu của dự án thành phần

  1. Đánh giá được hiện trạng các di sản thiên nhiên ở Việt Nam.
  2. Xây dựng được cơ sở khoa học để đánh giá việc bảo vệ, bảo tồn các di sản thiên nhiên ở Việt Nam.
  3. Đề xuất giải pháp bảo vệ, bảo tồn và khai thác sử dụng di sản thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu: 

1. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng bảo vệ, bảo tồn các di sản thiên nhiên (về sinh vật, địa chất, địa mạo, cảnh quan) ở Viện Nam

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho bảo vệ và bảo tồn các di sản thiên nhiên ở Việt Nam

3. Đề xuất các biện pháp trong việc xây dựng, bảo vệ, bảo tồn di sản thiên nhiên ở Việt Nam

Sản phẩm:

1.1. Báo cáo về hiện trạng bảo vệ, bảo tồn di sản thiên nhiên ở Việt Nam (về sinh học, địa chất..,).
1.2. Bản đồ hiện trạng phân bố các khu di sản thiên nhiên ở Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000.
1.3. Đánh giá các cơ sở khoa học hiện trạng phân loại các di sản Thiên nhiên ở Việt Nam.
1.4. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan phục vụ công tác bảo vệ và bảo tồn các di sản thiên nhiên ở Việt Nam.
2.1. Cơ sở Khoa học cho đánh giá việc bảo vệ và bảo tồn các di sản thiên nhiên ở Việt Nam.
3.1. Đề xuất các biện pháp trong việc xây dựng bảo vệ, bảo tồn di sản Thiên nhiên ở Việt Nam.