Xây dựng cơ sở dữ liệu

Mục tiêu

- Có được phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu
- Có được bộ dữ liệu
- Phục vụ nghiên cứu và ứng dụng;
- Nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết cộng đồng.

Sản phẩm:

- Bộ phần mềm kèm theo bộ hướng dẫn
- Cơ sở dữ liệu
- Bộ tài liệu Khoa học