Công khai

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 QĐ công bố công khai dự toán năm 2018 đợt 10 của Bảo tàng TNVN Tải về 16/01/19 5
2 QĐ Công bố công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2018 của Bảo tàng TNVN Tải về 16/01/19 5
3 Công khai dự toán năm 2018 (đợt 9) Tải về 20/11/18 9
4 Công khai dự toán 2018 (đợt 8) Tải về 08/11/18 5
5 Công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/10/2018 Tải về 02/11/18 10
6 Công khai dự toán năm 2018 (đợt 7) Tải về 29/10/18 5
7 Công khai quyết toán 9 tháng đầu năm 2018 Tải về 15/10/18 6
8 Công khai dự toán 2018 (đợt 6) Tải về 12/10/18 5
9 Công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/9/2018 Tải về 03/10/18 12
10 Công khai dự toán 2018 (đợt 5) Tải về 14/09/18 11
11 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 Tải về 09/07/18 13
12 Công khai dự toán 2018 (đợt 4) Tải về 29/06/18 12
13 Công khai dự toán 2018 (đợt 3) Tải về 21/04/18 10
14 Công khai dự toán 2018 (đợt 2) Tải về 12/02/18 5
15 Công khai dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 của BTTNVN Tải về 15/01/18 16
16 Công khai dự toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 6
17 Công khai đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 7
18 Công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 6