Công khai

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Công khai dự toán 2018 (đợt 4) Tải về 29/06/18 10
2 Công khai dự toán 2018 (đợt 3) Tải về 21/04/18 3
3 Công khai dự toán 2018 (đợt 2) Tải về 12/02/18 2
4 Công khai dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 của BTTNVN Tải về 15/01/18 13
5 Công khai dự toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 4
6 Công khai đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 3
7 Công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 2