Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại và giám định mẫu đất

Thành viên tham gia chính:

1. PGS.TS. Hồ Quang Đức

2. PGS.TS. Trần Văn Ý

3. ThS. Trần Thùy Chi

4. ThS. Ngô Đăng Trí

5. TS. Lưu Thế Anh

6. PGS.TS. Lê Thái Bạt

7. TS. Phạm Quang Khánh

8. ThS. Lương Đức Toàn

9. TS. Trần Minh Tiến

Mục tiêu:

- Lựa chọn được hệ thống phân loại, quy trình giám định tiêu bản đất nguyên khối phù hợp với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

- Giám định được một số loại đất mới thu thập và giám định thử nghiệm lại một số tiêu bản đất nguyên khối lưu trữ tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa theo quy trình giám định tiêu bản đất nguyên khối đã xây dựng.

Nội dung:

- Nghiên cứu một số hệ thống phân loại đất của các Quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm chuyển đổi, tiếp thu hệ thống phân loại đất quốc tế vào xây dựng hệ thống phân loại đất của quốc gia

- Nghiên cứu cơ sở khoa học để lựa chọn hệ thống phân loại đất cho công tác phân loại, giám định tiêu bản đất nguyên khối tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

- Nghiên cứu quy trình giám định tiêu bản đất nguyên khối cho Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và kiểm chứng quy trình giám định

- Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác giám định tiêu bản đất nguyên khối cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam theo quy trình đã xây dựng