Xây dựng mẫu thổ nhưỡng Trung Bộ - Nam Bộ, Việt Nam

Cán bộ chính tham gia:

1. ThS. Lưu Hải Tùng

2. CN.  Trần Anh Phương

3. ThS. Danh Mởn

4. CN. Nguyễn Ngọc Ẩn

5. TS. Nguyễn Thọ

6. TS. Nguyễn Thị Kim Phượng

7. TS. Trịnh Phi Hoành

8. CN. Nguyễn Thanh Tiến

9. CN. Vũ Quang Huy

Mục tiêu:

- Thu được 80 phẫu diện nguyên khối (Monolith) theo hệ thống phân loại đất Việt Nam đã cập nhật trên bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000 của khu vực Trung Bộ - Nam Bộ, Việt Nam

- Phục vụ nghiên cứu và trưng bày

- Nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết cộng đồng

Nội dung:

- Xác định vị trí lấy mẫu

- Khảo sát khoan đào phẫu diện, xử lý và vận chuyển ngoài thực địa

- Xử lý mẫu trong phòng lưu trữ và phân tích tính chất lý, hóa

- Nghiên cứu đề xuất phương án khai thác bộ sưu tập mẫu thổ nhưỡng

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý mẫu thổ nhưỡng và tài nguyên đất

- Viết báo cáo tổng kết

Sản phẩm:

- 90 mẫu nguyên khối (monolith), 960 tiêu bản của 12 nhóm đất

- 02 kịch bản trưng bày

- 01 bồ hồ sơ mẫu vật theo quy định của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Album ảnh