Xây dựng bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Miền Nam Việt Nam.

Mục tiêu

1. Có được bộ mẫu khoảng 50% tổng số loài sinh vật biển Miền Nam Việt Nam phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Sản phẩm

+ Thực vật biển, mẫu vật thuộc khoảng 285 loài;
+ Sinh vật Phù du (Động vật phù du và Thực vật phù du) 519 loài;
+  Động vật không xương sống thuộc khoảng 1.670 loài;
+ Động vật có xương sống, mẫu vật thuộc khoảng 1.221 loài.