Xây dựng bộ sưu tập mẫu Thực vật và Nấm Nam Trung bộ - Nam bộ, Việt Nam.

Mục tiêu

1. Có được bộ mẫu khoảng 30% tổng số loài Thực vật và Nấm Nam Trung bộ - Nam bộ, Việt Nam phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Sản phẩm

- Lớp thực vật một lá mầm, mẫu vật thuộc 5.695 loài;
- Lớp thực vật hai lá mầm, mẫu vật thuộc 16.186 loài;
- Lớp thực vật hạt trần, mẫu vật thuộc 147 loài;
- Ngành dương xỉ và thực vật bậc cao có mạch không hạt, mẫu vật thuộc 1601 loài;
- Tài nguyên thực vật, mẫu vật thuộc 17.543 loài;
- Mẫu nấm thuộc khoảng 720 loài.
Bộ dữ liệu kèm theo bộ tiêu bản thực vật bậc cao
Bản thuyết minh cho bộ tiêu bản thực vật bậc cao
Bộ dữ liệu kèm theo bộ tiêu bản nấm lớn
Bản thuyết minh cho bộ tiêu bản nấm lớn