Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần Biển và Hải đảo, Miền Bắc Việt Nam (từ Thừa thiên-Huế)

Mục tiêu:

1. Có được bộ mẫu khoảng 90% tổng số đá, khoáng vật và khoáng sản phần Biển và Hải đảo, Miền Bắc Việt Nam phục vụ  trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Sản phẩm:

- Mẫu đá trầm tích và biến chất thuộc khoảng 25 loại;
- Mẫu đá magma thuộc khoảng 7 loại;
- Mẫu khoáng vật thuộc khoảng 20 loại;
- Mẫu vật khoáng sản thuộc khoảng 25 loại;
Các sản phẩm được chế tác từ đá (granit, đá hoa), khoáng vật (calcite, dolomite), và khoáng sản (đá vôi, silic vôi).: 01 bộ