Xây dựng bộ sưu tập mẫu khoáng sản (kim loại, phi kim loại, năng lượng...) phần Đất liền, Việt Nam.

Mục tiêu

1. Có được bộ mẫu khoảng 90% tổng số khoáng sản (kim loại, phi kim loại, năng lượng..,) phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Sản phẩm

Bộ hồ sơ mẫu vật gồm 1809 bộ cho 1809 tiêu bản: Đầy đủ, chi tiết các thông tin của từng mẫu vật theo quy định của Ban chủ nhiệm Dự án