Xây dựng bộ mẫu động vật (trên đất liền) Đông bắc, Việt Nam.

Mục tiêu:

1. Có được bộ mẫu khoảng 50% tổng số loài động vật (trên đất liền) Đông Bắc, Việt Nam phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Sản phẩm:

- Lớp thú, mẫu vật thuộc khoảng 433 loài ở các vùng trên cả nước;
- Lớp chim, mẫu vật thuộc khoảng 384 loài;
- Lớp bò sát và ếch nhái, mẫu vật thuộc khoảng 356 loài, thuộc 116 giống gồm 30 giống ếch nhái và 86 giống bò sát;
- Lớp cá: Cá biển mẫu vật thuộc khoảng 230 loài (trong tổng số 1851 loài cá biển)
- Cá nước ngọt mẫu vật thuộc khoảng 117 loài ( trong tổng số 754 loài);
- Lớp côn trùng, mẫu vật thuộc khoảng 8103 loài;
- Bộ mẫu đại diện của những loài động vật đất (động vật không xương sống)
-Lớp ký sinh trùng, mẫu vật thuộc khoảng 500 loài;
- Bộ mẫu đại diện của những loài tuyến trùng.