Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật cổ sinh Việt Nam

Mục tiêu:

1. Có được bộ mẫu khoảng 90% tổng số  mẫu vật cổ sinh Việt Nam phục vụ  trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Sản phẩm:

- Mẫu hóa thạch khoảng 600 loài, 13 nhóm cổ sinh, ở 13 kỷ từ tiền Cambri đến Neogen.