Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần Biển và Hải đảo, Miền Nam Việt Nam

Mục tiêu:

1. Có được bộ mẫu khoảng 90% (rủi ro 10%) tổng số mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và hải đảo miền Nam Việt Nam (từ thành phố Đà Nẵng) phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Sản phẩm:

- Đá magma (Tổng số 12 mẫu trong đó tiêu bản trưng bày là 36 và tiêu bản nghiên cứu là 132);

- Đá trầm tích (Tổng số 25 mẫu trong đó tiêu bản trưng bày là 75 và tiêu bản nghiên cứu là 204);

- Trầm tích bở rời (Tổng số 23 mẫu trong đó tiêu bản trưng bày là 69 và tiêu bản nghiên cứu là 264);

- Khoáng vật (Tổng số 6 mẫu trong đó tiêu bản trưng bày là 18 và tiêu bản nghiên cứu là 72);

- Khoáng sản (Tổng số 11 mẫu trong đó tiêu bản trưng bày là 33 và tiêu bản nghiên cứu là 132).