Xây dựng bộ mẫu thổ nhưỡng Đông Bắc, Việt Nam

Xây dựng bộ mẫu thổ nhưỡng Đông Bắc, Việt Nam

Danh sách thành viên chính tham gia:

1. ThS. Nguyễn Thị Thủy

2. TS. Dương Thị Lịm

3. ThS. Nguyễn Văn Dũng

4. ThS. Hoàng Thị Huyền Ngọc

5. TS. Nguyễn Quang Hải

6. TS. Trần Minh Tiến

7. ThS. Lê Thị Mỹ Hảo

8. ThS. Lê Anh Tuấn

9. ThS. Bùi Hải An

Mục tiêu:

- Thu được 80 phẫu diện nguyên khối (Monolith) theo hệ thống phân loại đất Việt Nam đã cập nhật trên bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000 của khu vực Đông Bắc, Việt Nam (Bao gồm cả Đồng Bằng Sông Hồng)

- Phục vụ nghiên cứu và trưng bày

- Nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết cộng đồng

Nội dung:

- Tổng quan về công tác xây dựng bộ mẫu vật thổ nhưỡng và quy trình thu thập, xử lý các mẫu thổ nhưỡng trên thế giới và Việt Nam

- Phân tích, đánh giá điều kiện hình thành đất phục vụ thu thập mẫu Đông Bắc và Đồng Bằng Sông Hồng

- Tiến hành thu thập mẫu vật Thổ nhưỡng vùng Đông Bắc và Đồng Bằng Sông Hồng

- Biên tập bản đồ chuyên đề và quản lý bộ sưu tập mẫu thổ nhưỡng vùng Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng

Sản phẩm:

- 90 mẫu nguyên khối (monolith), 960 tiêu bản của 12 nhóm đất

- 02 kịch bản trưng bày

- 01 bồ hồ sơ mẫu vật theo quy định của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam