Xây dựng bộ mẫu động vật (trên đất liền) Trung Trung bộ - Tây Nguyên, Việt Nam

Mục tiêu:

1. Có được bộ mẫu khoảng 30% tổng số loài động vật phân bố ở vùng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Sản phẩm:

- Thú (Tổng số 43 loài trong đó có mẫu trưng bày là 74 và tiêu bản nghiên cứu là 118);

- Chim (Tổng số 281 loài trong đó có mẫu trưng bày là 118 và tiêu bản nghiên cứu là 194);

- Bò sát (Tổng số 60 loài trong đó có mẫu trưng bày là 60 và tiêu bản nghiên cứu là 166);

- Lưỡng cư (Tổng số 40 loài trong đó có mẫu trưng bày là 55 và tiêu bản nghiên cứu là 220);

- Cá (Tổng số 67  loài trong đó có mẫu trưng bày là 231 và tiêu bản nghiên cứu là 963);

- Côn trùng (Tổng số 540 loài trong đó có mẫu trưng bày là 1.620 và tiêu bản nghiên cứu là 5.520);