Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về kỹ thuật bảo quản mẫu vật.

Mục tiêu của DATP

- Xây dựng được bộ quy chuẩn kỹ thuật bảo quản các loại mẫu bảo tàng (gồm các ngành sinh học và địa chất, thổ nhưỡng không bao gồm mẫu trưng bày ngoài trời và mẫu vật sống) trên cơ sở khoa học nhằm phục vụ các hoạt động nghiên cứu, trao đổi khoa học và trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam;

- Có được bộ tài liệu khoa học về kỹ thuật bảo quản các loại mẫu sinh vật và địa chất phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học và trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu

1. Nghiên cứu tổng quan từ các nguồn tài liệu về kỹ thuật bảo quản mẫu vật của thế giới và đặc biệt là trong khu vực, cụ thể là các quốc gia có điều kiện khí hậu nóng ẩm. Đề xuất cách vận dụng các quy trình và kỹ thuật đó trong điều kiện nước ta.

2. Nghiên cứu đánh giá thực trạn và quy trình bảo quản các bộ mẫu vật hiện có ở Việt Nam.

3. Nghiên cứu các vấn đề khoa học về quy trình kỹ thuật bảo quản mẫu động vật có xương sống.

4. Nghiên cứu các vấn đề khoa học về quy trình kỹ thuật bảo quản mẫu động vật không xương sống (côn trùng, ký sinh trùng)

5. Nghiên cứu các vấn đề khoa học về quy trình kỹ thuật bảo quản mẫu động vật không xương sống khác (các ngành khác).

6. Nghiên cứu các vấn đề khoa học về quy trình kỹ thuật bảo quản mẫu thực vật, tài nguyên thực vật, nấm và tảo.

7. Nghiên cứu các vấn đề khoa học về quy trình kỹ thuật bảo quản mẫu vi sinh vật và nguồn gen sinh vật.

8. Nghiên cứu các vấn đề khoa học về quy trình kỹ thuật bảo quản mẫu địa chất và thổ nhưỡng.

9. Nghiên cứu các vấn đề khoa học về quy trình kỹ thuật bảo quản các loại mẫu chuẩn và mẫu đặc biệt quý hiếm.

10. Xây dựng tài liệu khoa học về kỹ thuật bảo quản các loại vật mẫu sinh vật và địa chất phục vụ nghiên cứu khoa học và trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên. Cuốn tài liệu được coi là một sản phẩm khoa học của đề tài nghiên cứu, đồng thời giúp hỗ trợ các văn bản pháp lý trong việc thu thập, lưu trữ, quản lý và bảo quản các loại vật mẫu bảo tàng.