Nghiên cứu tổng quan về tiềm năng xây dựng các bộ mẫu vật thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam.

Mục tiêu của DATP

- Đánh giá được tiềm năng xây dựng các bộ mẫu vật thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam gồm địa chất, thổ nhưỡng, động vật và thực vật;

- Đưa ra được định hướng và quy hoạch công tác thu thập bộ mẫu vật tiêu biểu của thiên nhiên Việt Nam;

- Xây dựng được các văn bản pháp lý hỗ trợ thu thập, lưu trữ các mẫu vật thiên nhiên.

Nội dung nghiên cứu

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học, đánh giá tiềm năng và quy hoạch công tác thu thập mẫu vật địa chất phục vu xât dựng bộ sưu tập mẫu vật (phần đất liền)

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học, đánh giá tiềm năng và quy hoạch công tác thu thập mẫu vật thổ nhưỡng phục vụ xây dựng bộ sưu tập mẫu vật (phần đất liền)

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học, đánh giá tiềm năng và quy hoạch công tác thu thập mẫu vật động vật phục vụ xây dựng bộ sưu tập mẫu vật (phần đất liền)

4. Nghiên cứu cơ sở khoa học, đánh giá tiềm năng và quy hoạch công tác thu thập mẫu vật thực vật và nấm phục vụ xây dựng bộ sưu tập mẫu vật (phần đất liền)

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học, đánh giá tiềm năng và quy hoạch công tác thu thập mẫu vật địa chất và sinh vật biển Việt Nam phục vụ xây dựng bộ sưu tập mẫu vật (phần đất liền)

6. Nghiên cứu xây dựng cơ sở pháp lý về thu thập, lưu trữ mẫu vật và những mẫu vật có giá trị đặc biệt.

7. Biên tập và lưu trữ các dữ liệu quy hoạch phục vụ công tác thu thập và xây dựng bộ sưu tập mẫu vật thiên nhiên Việt Nam.