THÀNH PHẦN HÓA HỌC LOÀI SCHEFFLERA ALONGENSIS, LOÀI ĐẶC HỮU CỦA VIỆT NAM

            Với nguyên liệu Lá và Thân của loài Chân chim quảng ninh (Schefflera alongensis), loài đặc hữu có phân bố tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước cổ điển theo Dược điển Việt Nam IV trong thời gian 3 giờ đã thu được hàm lượng 0,15% tinh dầu (tính theo trọng lượng tươi).

           Tinh dầu của loài Chân chim quảng ninh được phân tích bằng phương pháp Sắc ký khí khối phổ (GC-MS) Thermo Scientific Trace 1310 ghép với đầu dò ITQ 900, cột mao quản TG-5MS (30m x 0,25mm i.d, 0,25mm) tại phòng Bảo tồn Thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã xác định được 40 thành phần chiếm 97,8% tổng hàm lượng tinh dầu. Kết quả phân tích cho thấy a-pinene (29,0%), b-pinene (19,6%), b-copaen-4-a-ol (15,7% và (E)-caryophyllene (9,3%) là các thành phần chính trong tinh dầu.

            Bên cạnh đó, kết quả thử khả năng kháng khuẩn với 6 loại vi khuẩn (3 dòng Gram (-) và 3 dòng Gram (+) cũng cho thấy tinh dầu của loài này có khả năng chống lại vi khuẩn Gram (+) Enterococcus faecalis ở nồng độ 128mg/m và Bacilus cereus ở nồng độ 32mg/mL, và không có phản ứng với các vi khuẩn dòng Gram (-).

              Kết quả bài báo là sản phẩm của đề tài Hỗ trợ nghiên cứu cán bộ trẻ thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Dự án thành phần "Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về bảo vệ và bảo tồn các di sản thiên nhiên ở Việt Nam", mã số: BSTMV.08/16-19.

Bùi Văn Hướng - Phòng Bảo tồn Thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Nguồn: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10600-020-02972-w

Tin cùng loại