Phòng Quản lý Tổng hợp

Phụ trách phòng, Kế toán trưởng: ThS. Hoàng Thị Nga
Điện thoại CQ: 024.37916517
Email: ngaht@vnmn.vast.vn
 
Phó Trưởng phòng: ThS. Đỗ Thị Hải
Điện thoại CQ: 024.37917447
Email: dothihai@vnmn.vast.vn
Phòng Quản lý Tổng hợp ra đời cùng với sự thành lập của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nhằm tham mưu, giúp lãnh đạo Bảo tàng trong quản lý hoạt động khoa học, thông tin, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, tài sản, công tác tổ chức cán bộ, nhân sự và hành chính. Cho đến nay, phòng Quản lý Tổng hợp không ngừng được hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, lực lượng cán bộ cũng như năng lực chuyên môn của từng cán bộ và đã đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển chung của Bảo tàng.

Chức năng
    - Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Bảo tàng.
    - Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
    - Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.

 

Nhiệm vụ
   - Quản lý các hoạt động khoa học, tổ chức thẩm định, phối hợp kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tổng hợp báo cáo về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan.
   - Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật.
   - Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên.
   - Thực hiện công tác hành chính - quản trị của cơ quan.
   - Theo dõi và quản lý công tác xây dựng, sửa chữa; mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng, nhà cửa và các tài sản khác của cơ quan.
   - Giúp lãnh đạo Bảo tàng quản lý, điều hành các nguồn tài chính. Tổ chức thẩm định, xét duyệt tạm ứng, quyết toán tài chính theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng tài chính của đơn vị.

   - Lập dự toán và tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

ThS. Hoàng Thị Nga

Kế toán trưởng

024.37916517

ngaht@vnmn.vast.vn
viet110176@gmail.com

2

ThS. Đỗ Thị Hải

Hợp tác quốc tế

024.37568328

dothihai@vnmn.vast.vn
dothihai123@gmail.com

3

Ths. Tạ Thị Hà Thủy

Kế toán viên

024.37916517

hathuy@vnmn.vast.vn

4

CN. CVC. Phùng Tấn Trung

Quản lý tổng hợp, vật tư, thiết bị, xây dựng

024.37918148

trungpt@vnmn.vast.vn
phungtanminh@yahoo.com.vn

5

CN. CVC. Nguyễn Thị Việt Hà

Văn thư-lưu trữ, thủ quỹ

024.37568328

viethaiebr@vnmn.vast.vn
viethaiebr@yahoo.com.vn

6

CN. Đào Thị Hồng

Chuyên viên

024.37568328

hongdt@vnmn.vast.vn
dthong206@gmail.com

7

CN. Nguyễn Thị Phương

Kế toán viên

024.37916517

phuongnguyen8390@gmail.com
phuongnguyen@vnmn.vast.vn

8

Trần Quang Duy

Lái xe

024.37918148

duymaddeb@vnmn.vast.vn

 

Tin cùng loại