NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN LOẠI GIỐNG RẮN ĐƠN LOÀI PARARHABDOPHIS Ở CHÂU Á

Giống rắn Pararhabdophis được phát hiện và mô tả dựa trên một loài duy nhất  P. chapaensis Bourret, 1934 với mẫu chuẩn thu tại Sapa, Lào Cai, Viêt Nam. Giống rắn này được mô tả và chuẩn loại hình thái có sự khác biệt với các giống cùng họ ở một số đặc điểm gồm đồng tử hình elip theo chiều dọc và số lượng răng hàm trên. Tuy nhiên, không có dữ liệu phân tử nào được công bố cho đến nay, và mối quan hệ di truyền và phát sinh loài của chi vẫn chưa được biết. Ngoài ra các thông tin về phân bố của loài P. chapaensis cũng chưa rõ ràng.

Hình 1. Mẫu vật loài rắn Pararhabdophis chapaensis thu tại Sapa, Lào Cai, Việt Nam

Dưa trên phân tích các dữ liệu hình thái và di truyền phân tử các mẫu vật mới được thu thập ở Việt Nam và Trung Quốc, nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đã đánh giá và sắp xếp lại vị trí phân loại giống rắn Pararhabdophis.

/Users/Tao Nguyen/Desktop/Screen Shot 2019-04-25 at 2.39.13 PM.png

Hình 2. Cây phát sinh chủng loại các loài thuộc phân họ Natricinae

Các dữ liệu di truyền phân tử cho thấy các mẫu vật loài Pararhabdophis chapaensis ở Việt Nam và Trung Quốc đều thuộc giống Hebius Thompson, 1913, từ đó chúng tôi kết luận Pararhabdophis là tên đồng danh của Hebius. Các dữ liệu này cung cấp thông tin ghi nhận sự phân bố mới loài Hebius chapaensis ở Trung Quốc. Ngoài ra, nghiên cứu này đã cập nhật khóa định loại tất cả các giống rắn thuộc phân họ Natricinae ở Trung Quốc và Việt Nam.

Toàn văn bài báo được đăng trên tạp chí Zootaxa tập 4486 năm 2018, trang 31-56.

Nguyễn Thiên Tạo – Phòng Bảo tồn thiên nhiên

Tin cùng loại