Chức năng và nhiệm vụ

Bảo tàng là tổ chức sự nghiệp văn hoá - khoa học có chức năng nghiên cứu bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, giám định, trưng bày giới thiệu về địa chất, sinh vật, nhân chủng, tư liệu về thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên trong nước và ngoài nước; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Miền Trung theo quy định của pháp luật.

I. Chức năng: 

Bảo tàng có chức năng nghiên cứu bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, giám định, trưng bày giới thiệu về địa chất, sinh vật, nhân chủng, tư liệu về thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên trong nước và ngoài nước; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Miền Trung theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức sưu tầm, xây dựng và quản lý, khai thác bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên phục vụ nghiên cứu và giáo dục;

2. Tổ chức trưng bày, triển lãm và các hoạt động phù hợp nhằm giới thiệu một cách đầy đủ và toàn diện các giá trị thiên nhiên của Việt Nam và Thế giới;

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất và thực hiện các giải pháp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, phương án bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, cứu hộ các loài thực vật, động vật.

4. Nghiên cứu thiết kế xây dựng kịch bản và các phương án trưng bày theo chủ đề, phân loại, định loại, giám định các mẫu sinh vật, địa chất (đá, khoáng sản, khoáng vật, cổ sinh vật), nhân chủng, các mẫu vật có nguồn gốc thiên nhiên bằng các phương pháp khoa học và công nghệ hiện đại;

5. Nghiên cứu, xây dựng, duy trì, phát triển, bảo quản thông tin di truyền của mọi sinh vật đang sống và đã tuyệt chủng của mọi sinh vật; xây dựng, duy trì và phát triển ngân hàng dữ liệu DNA của mọi sinh vật;

6. Nghiên cứu, điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá tổng hợp các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và môi trường (tài nguyên sinh học, vùng ven biển, đầm phà, lưu vực sông, vùng ngập nước, ven bờ, khí hậu, năng lượng) làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Duyên hải Miền Trung.

7. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu (mực nước biển dâng, lũ lụt, xói lở, lũ quét, bồi lấp cửa biển, sóng thần).

8. Tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ, sản xuất thử nghiệm và dịch vụ khoa học kỹ thuật cho các bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và các đơn vị liên quan khác khi có yêu cầu trong các lĩnh vực kỹ thuật bảo tàng (chế tác mẫu vật, thiết kế xây dựng kịch bản và các phương án trưng bày theo chủ đề, xây dựng phòng trưng bày và các bộ sưu tập mẫu vật, cứu hộ các loài động vật, thực vật); tư vấn trong xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phân tích hóa học, sinh học và môi trường.

9. Tham gia công tác đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ bảo tàng theo quy định hiện hành; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam;

10. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu thiên nhiên, xây dựng bộ sưu tập mẫu quốc gia, chế tác, bảo quản và giám định mẫu vật và cứu hộ các loài thực vật, động vật theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

11. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường cộng đồng;

12. Tổ chức vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức, cá nhân để cứu hộ, nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật rừng theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

13. Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

14. Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

Tin cùng loại