MỘT HỢP CHẤT SAPONIN STEROID MỚI TỪ CÁC LOÀI CÀ DẠI HOA TRẮNG

Một hợp chất saponin steroid mới, torvoside R (1), đã được phân lập cùng với torvoside Q (2) và macaoside (3) từ phân đoạn dichloromethane của các bộ phận trên mặt đất của Cà dại hoa trắng. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa vào các phương pháp phổ HRESIMS, 1D- và 2D-NMR cũng như so sánh với các cấu trúc được báo cáo trong tài liệu đã công bố trước đây. Tất cả các hợp chất phân lập được (1-3) thể hiện khả năng gây độc tế bào đối với các dòng tế bào ung thư SK-LU-1, HepG2, MCF-7 và T24 với giá trị IC50 nằm trong khoảng từ 14,18 đến 89,31 µg/mL.

Nguồn trích dẫn tài liệu: Lê Cảnh Việt Cường, Nguyễn Phúc Khánh Nhi, Trần Phương Hà, Lê Tuấn Anh, Tôn Thất Hữu Đạt, Phùng Thị Thùy Oanh, Nguyễn Thị Minh Phương,Võ Thị Kim Thư, Hồ Việt Đức, Hoàng Lê Tuấn Anh. A new steroidal saponin from the aerial parts of Solanum torvum. NATURAL PRODUCT RESEARCH, 19(36), 4892-4897, 2022, ISSN: 14786419.

Nguồn tin: Lê Cảnh Việt Cường, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại