Công khai bảng lương

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Bảng lương cán bộ biên chế từ tháng 1 năm 2021 Tải về 15/04/21 79
2 Bảng lương Biên chế từ tháng 1/2019 Tải về 01/03/19 105
3 Bảng lương biên chế từ tháng 1/2018 Tải về 07/03/18 18
4 Bảng lương Hợp đồng từ tháng 1,2,3/2018 Tải về 07/03/18 37