KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÚ NHỎ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN CHÀM CHU (TUYÊN QUANG) VÀ KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN BẮC MÊ (HÀ GIANG)

Kết quả điều tra khảo sát của các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và tài nguyên vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Viện động vật Saint-Peterbug (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Chàm Chu (tỉnh Tuyên Quang) và Khu dự trữ thiên nhiên Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) đã ghi nhận 35 loài thú nhỏ, bao gồm: 01 loài thuộc Bộ Nhiều răng (Scandentia), 04 loài thuộc Bộ Chuột chù (Eulipotyphla); 14 loài Dơi và 16 loài Gặm nhấm. Đồng thời, nghiên cứu cũng đã xác nhận lại hai loài Dơi mũi ba lá đông bắc (Aselliscus dongbacanus) và Chuột nhắt cái tô mát (Chiromyscus thomasi) có phân bố ở khu vực núi đá vôi phía Đông Bắc Việt Nam. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng phát hiện quần thể Chuột chũ o-lốp (Euroscaptor orlovi) có những đặc điểm khác thường về hình thái và di truyền. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã đưa ra những thông tin mô tả thêm một số loài thuộc nhóm dơi và dúi.

Hình 1. Khu vực nghiên cứu

Hình 2. Một số đặc điểm khác thường của Euroscaptor cf. orlovi thu thập được tại khu vực nghiên cứu

Đây là những ghi nhận đầu tiên về thành phần loài thú nhỏ ở Chàm Chu và Bắc Mê. Kết quả của nghiên cứu cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng Động vật chí Việt Nam và là tài liệu tham khảo quan trọng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực.

Nguồn trích dẫn: Tham N.T., Tu L.N., Duong V.T., Hai B.T., Abramov A.V., Kruskop S.V., Minh L.D., Son N.T. 2020. The first studies of small mammals of the Cham Chu and Bac Me Nature Reserves, north-east- ern Vietnam // Russian J. Theriol. Vol.19. No.2. P.193–209. doi: 10.15298/rusjtheriol.19.2.10.

Nguồn tin: Bùi Tuấn Hải, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại