KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2022

Ngày 09/5/2022, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã Ban hành Quyết định số 643/QĐ-VHL về Kế hoạch thông tin, truyên truyền cải cách hành chính của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm

Tin cùng loại