Cơ cấu tổ chức

 
 
 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Nhiệm kỳ 2020 – 2023

(Theo Quyết định số 1894/QĐ-VHL, ngày 11/11/2020 và Quyết định số 2070/QĐ-VHL, ngày 04/12/2020)

STT

Họ tên

Chức danh

1

PGS. TS. Phan Kế Long

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS. TS. Nguyễn Trung Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS. TS. Phạm Đình Sắc

Phó Chủ tịch Hội đồng

4

TS. Lữ Thị Ngân

Thư ký Hội đồng

5

PGS. TS. Vũ Văn Liên

Ủy viên

6

PGS. TS. Nguyễn Thiên Tạo

Ủy viên

7

PGS. TS. Vũ Tiến Chính

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Quốc Bình

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Thanh Tuấn 

Ủy viên

10

PGS. TS. Nguyễn Khắc Sử

Thành viên mời

11

TS. Lê Thị Minh Lý

Thành viên mời

12

TS. Phan Đông Pha

Thành viên mời

Tin cùng loại