Cơ cấu tổ chức

 
 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Nhiệm kỳ 2023 – 2026

(Theo Quyết định số 2297/QĐ-VHL, ngày 15/11/2023; Quyết định số 2551/QĐ-VHL, ngày 07/12/2023)

STT

Họ tên

Chức danh

1

PGS. TS. Phan Kế Long

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS. TS. Nguyễn Trung Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS. TS. Phạm Hồng Thái

Phó Chủ tịch Hội đồng

4

TS. Doãn Đình Hùng

Thư ký Hội đồng

5

PGS. TS. Vũ Văn Liên

Ủy viên

6

PGS. TS. Vũ Tiến Chính

Ủy viên

7

TS. Lưu Đàm Ngọc Anh

Ủy viên

8

TS. Lê Cảnh Việt Cường

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Khoa Hiền

Ủy viên

10

  TS. Trần Thị Việt Thanh

Ủy viên
11

  TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Ủy viên

12

TS. Đỗ Văn Trường

Ủy viên

13

TS. Trương Thị Cát Tường

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Xuân Hậu

Ủy viên

15

  TS. Phạm Thị Thuý Hoài

Ủy viên
16

  TS. Lữ Thị Ngân

Ủy viên
17

  Ths. Nguyễn Thị Dung

Ủy viên

Tin cùng loại