Phòng Trưng bày, Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng

Trưởng phòng: PGS. TS. NCVCC. Vũ Văn Liên

Điện thoại CQ: 024.3791 8485
Email: vulien@vnmn.vast.vn
 
Phó Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Thu Hiền
Điện thoại CQ: 024.37917445
Email: hienvt@vnmn.vast.vn

Chức năng

Tổ chức, thực hiện các sự kiện (trưng bày, triển lãm), giới thiệu, phổ biến kiến thức và giáo dục cộng đồng về thiên nhiên và các giá trị thiên nhiên Việt Nam.
 
Nhiệm vụ
   

- Tổ chức nghiên cứu, trưng bày, triển lãm, giới thiệu quảng bá về các giá trị của thiên nhiên Việt Nam ở trong nước và quốc tế.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường của cộng đồng.

- Phối hợp với các đơn vị trong Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam thực hiện các hoạt động về truyền thông, giáo dục, giới thiệu, quảng bá giá trị thiên nhiên Việt Nam.

- Quản lý, điều hành và phát triển website của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

- Quản lý và tổ chức hoạt động của Phòng Trưng bày tiến hoá của Bảo tàng.

- Sưu tập, hệ thống và quản lý các tư liệu liên quan đến công tác truyền thông, quảng cáo và giáo dục cộng đồng của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

PGS. TS. NCVCC. Vũ Văn Liên

Côn trùng học

024.37918485

vulien@vnmn.vast.vn
vulien@gmail.com

2

ThS. Vũ Thị Thu Hiền

Sinh học thực nghiệm

024.37917445

hienvt@vnmn.vast.vn
coi.hien@gmail.com

3

CN. Phan Thị Kim Chung

Quản trị KD

024.66869034

pkchung@vnmn.vast.vn

4

CN. Trần Thị Thúy Nhuần

Du lịch

024.66869034

lamiatran92@gmail.com

5

CN. Phan Thùy Vi

Văn hóa

024.66869034

viphan3105@gmail.com

6

CN. Bùi Kim Ngân

Văn hóa

024.6686 9034

buikimngan1911@gmail.com

 

Tin cùng loại