Trung tâm Phân tích, Giám định mẫu vật và hiện vật

Giám đốc: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh

Email: nttminh@vnmn.vast.vn

Phó Giám đốc: TS. NCV. Doãn Đình Hùng

Email: hungdoan@vnmn.vast.vn

Điện thoại trung tâm: 0868521979

Chức năng:
 
Nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ về lĩnh vực phân tích thí nghiệm, kiểm định, phân loại, giám định và định tuổi mẫu vật và hiện vật về sinh vật, địa chất (đất, đá, khoáng vật, khoáng sản, cổ sinh, thiên thạch ...), môi trường, nhân chủng (khảo cổ, tiến hóa nhân học, văn hóa tộc người) và các loại mẫu vật và hiện vật liên quan khác; chế tạo mẫu chuẩn, mẫu trắng.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện phân tích thí nghiệm, kiểm định, phân loại, giám định (bao gồm cả ADN) và định tuổi các loại mẫu vật và hiện vật trong lĩnh vực sinh vật, địa chất (đất, đá, khoáng vật, khoáng sản, cổ sinh, thiên thạch...), môi trường, nhân chủng (khảo cổ, tiến hóa nhân học, văn hóa tộc người) các loại mẫu liên quan khác. Chế tạo mẫu chuẩn, mẫu trắng;

- Nghiên cứu khoa học, biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn, phân loại, giám định, định tuổi mẫu vật và hiện vật trong lĩnh vực sinh vật, địa chất, môi trường, nhân chủng và các loại mẫu vật và hiện vật liên quan khác;

- Đề xuất, thực hiện, tham gia các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực trong lĩnh vực sinh vật, địa chất, môi trường, cổ khí hậu, nhân chủng và các loại mẫu vật hiện vật liên quan khác;

- Đề xuất, thực hiện, tham gia các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh vật, địa chất, môi trường, sổ khí hậu, nhân chủng, bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm mẫu vật và hiệ vật liên quan;

- Chủ trì, thực hiện và tham gia các hoạt động dịch vụ phân tích, khoa học, kỹ thuật, tư vấn mẫu vật và hiện vật liên quan;

- Tham gia công tác đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu sinh vật, địa chất, môi trường, cổ khí hậu, nhân chủng, bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, chế tác, giám định và các lĩnh vực khác liên quan;

- Tham gia hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn phân tích thí nghiệm, phân loại, giám định, định tuổi mẫu vật và hiện vật liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh

Địa chất

 

nttminh@vnmn.vast.vn

nttminh@vast.vn

2

TS. Doãn Đình Hùng

Địa chất và giám định mẫu vật

0868521979

hungdoan@vnmn.vast.vn
doandinhhung@gmail.com

3

Ths. An Thị Thùy

Địa chất học, cổ sinh, giám định mẫu vật

0979797622

anthuy1402@gmail.com

Tin cùng loại