Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Sinh địa hoá

Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Phạm Hồng Thái

Điện thoại di động: 0904321976

Email: phthai@misr.vast.vn

Phó Giám đốc: TS. NCVC. Lưu Đàm Ngọc Anh

Điện thoại CQ: 024.37917446

Email: ngocanh@vnmn.vast.vn

Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực sinh, địa, hóa học và môi trường, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ để quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ:

- Nghiên  cứu cơ bản và ứng dụng các vấn đề liên quan đến các chu trình  sinh, địa. hóa trong các hệ sinh thái, nghiên cứu các tác động của các chu trình sinh địa hoá trong môi trường tự nhiên đến nước, đất, đá, không khí, sinh vật và con người;

- Xây dựng cơ sở khoa học sinh địa hóa cho việc cải tạo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và quản lý môi trường; 

- Nghiên cứu về quá trình tiến hoá địa sinh học, sự phân bố các loài và hệ sinh thái trong không gian địa lý và theo thời gian địa chất;  

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất và thực hiện các giải pháp bảo tồn, quản lý sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, phương án nhân nuôi, trồng và phát triển các loài quý, hiếm có giá trị;

- Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài sinh vật có giá trị. Tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn;

- Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các bộ công cụ về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường bền vững; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

- Sưu tầm thu thập, định loại và bảo quản mẫu vật tài nguyên thiên nhiên, tham gia thiết kế nội dung trưng bày liên quan tới lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên (thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam);

- Biên soạn tài liệu, tham gia đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, tri thức bản địa và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

PGS.TS.NCVCC Phạm Hồng Thái

Côn trùng học

 

phthai@misr.vast.vn

2

TS. NCVC. Lưu Đàm Ngọc Anh

Thực vật học

024.37917446

ngocanh@vnmn.vast.vn
ld_ngoc_anh@yahoo.com

3

ThS. Bùi Văn Hướng

Thực vật học

024.37917446

bvhuong@vnmn.vast.vn
bvhuong90@gmail.com

4 CN. Nguyễn Thị Thu Hoài Công nghệ sinh học 0984765562 Thuhoai1998@vnmn.vast.vn

 

Tin cùng loại