Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Sinh địa hoá

Director: PGS.TS.NCVCC. Phạm Hồng Thái

Điện thoại di động: 0904321976

Email: phthai@misr.vast.vn

Chức năng:

Nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực sinh - địa - hóa học và môi trường, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ cao để quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường phục vụ công tác Bảo  tàng, bảo tồn, phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Nghiên  cứu  và ứng dụng các vấn đề liên quan đến các chu trình  sinh - địa - hóa trong các hệ sinh thái, nghiên cứu các tác động của các chu trình sinh địa hoá trong môi trường tự nhiên đến nước, đất, đá, không khí, sinh vật và con người;

- Nghiên cứu những xáo trộn về biến động tài nguyên thiên nhiên và môi trường do con người gây ra và tương tác của chúng với các chu trình sinh địa hóa trong khu vực.

- Xây dựng cơ sở khoa học địa hóa cho việc cải tạo, bảo vệ đất và quản lý môi trường, đồng thời dự báo các tai biến địa chất liên quan;

- Nghiên cứu mối liên hệ giữa các không gian địa lý, thành phần vật chất đất, đá, không khí, nước đến các quần thể sinh vật cùng trong từng khu vực riêng biệt và sự tác động qua lại giữa chúng với nhau trong quá khứ, hiện tại và tương lai;

- Nghiên cứu quá trình tiến hoá địa sinh học của loài và quần thể sinh vật tại từng không gian địa lý, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố của địa sinh học trong quá khứ và hiện tại và tương lai;

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu (mực nước biển dâng, lũ lụt, xói lở, lũ quét, bồi lấp cửa sông, sóng thần).

- Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các bộ công cụ hiện đại về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường bền vững; Hỗ trợ địa phương trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nhất là nhân lực có trình độ cao trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường phục vụ phát triển bền vững.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực môi trường và sinh- địa- hóa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

Tin cùng loại