Trung tâm Nghiên cứu khoa học sự sống

Giám đốc: PGS. TS. NCVCC. Phạm Đình Sắc

Điện thoại CQ: 024.39941215

Email: phamdinhsac@gmail.com

Phó Giám đốc: TS. NCVC. Đỗ Văn Trường

Điện thoại: 0988244840

Email: truongrubi@vnmn.vast.vn

Chức năng:

 Điều tra, nghiên cứu khoa học, sưu tầm, thu thập mẫu vật trong lĩnh vực khoa học sự sống; nghiên cứu lý luận trong hệ thống học, phân loại học, tiến hoá phân tử, giám định, đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển các loài sinh vật.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực khoa học sự sống và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên;

- Điều tra, sưu tầm, thu thập, định loại và hệ thống hóa các mẫu vật của giới sinh vật phục vụ cho việc trưng bày và xây dựng Bộ sưu tập mẫu quốc gia trong hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

- Tham gia thiết kế các nội dung trưng bày liên quan tới lĩnh vực sinh vật (đa dạng sinh vật, tài nguyên sinh vật) trong hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam.

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận trong phân loại, hệ thống học và ứng dụng vào công tác phân loại và giám định các mẫu sinh vật.

- Nghiên cứu xây dựng và phát triển ngân hàng gen các loài sinh vật

- Nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật, nghiên cứu các phương pháp nhân nuôi, gây trồng và phát triển các loài quý hiếm, có giá trị kinh tế, đề xuất phương án bảo tồn, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh vật của Việt Nam. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực khoa học sự sống.

- Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực phân loại, hệ thống học, tiến hoá phân tử, đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên.

- Tổ chức và tham gia thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về khoa học sự sống.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ và dịch vụ khoa học kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực khoa học sự sống.

- Tham gia xây dựng, biên soạn và phát triển các ấn phẩm khoa học liên quan đến lĩnh vực khoa học sự sống (Động vật chí, Thực vật chí, Sách đỏ Việt Nam).

- Hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khoa học sự sống.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

PGS. TS. NCVCC. Phạm Đình Sắc

Động vật

024.39941215

phamdinhsac@gmail.com

2

TS. NCVC. Nguyễn Quốc Bình

Thực vật học

 024.39941215

binhnq@vnmn.vast.vn
binhzing@gmail.com

3

TS. NCVCC. Nguyễn Minh Tâm

Sinh học phân tử

024.39941215

nmtam@vnmn.vast.vn
ngtam@hn.vnn.vn

4

TS. NCVC. Trần Thị Việt Thanh

Động vật học

024.39941215

thanh@vnmn.vast.vn
thanhbttnvn@gmail.com

5

TS. Dương Văn Tăng

Sinh học thực nghiệm

024.39941215

tangdv@vnmn.vast.vn
duongvantang@gmail.com

6

TS. Đỗ Văn Trường

Thực vật học

024.22165676

truongrubi@vnmn.vast.vn
dovantruong_bttn@yahoo.com

7

TS. Lữ Thị Ngân

Thực vật học

024.22165676

ngan@vnmn.vast.vn
vnmngan@gmail.com

8

CN. Đinh Diệu Thúy

Động vật học

024.22165676

dinhdieuthuy@outlook.com.vn

dieuthuy@vnmn.vast.vn

 

Tin cùng loại