Trung tâm Nghiên cứu khoa học sự sống

Giám đốc: TS.NCVC. Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại CQ: 024.22165676
Email: binhnq@vnmn.vast.vn

 

Phó Giám đốc: PGS. TS. NCVCC. Phạm Đình Sắc

Điện thoại CQ: 024.39941215

Email: phamdinhsac@gmail.com

Phó Giám đốc: TS. NCVC. Lưu Đàm Ngọc Anh

Điện thoại CQ: 024.37917446

Email: ngocanh@vnmn.vast.vn

Chức năng:

 Điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, thu thập mẫu vật trong lĩnh vực sinh học, phục vụ cho các nhiệm vụ của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; tham gia giám định tên khoa học, bảo tồn và phát triển các loài quý hiếm, có giá trị khoa học, kinh tế.

Nhiệm vụ:

- Sưu tầm, thu thập, định loại và hệ thống hóa các mẫu vật của giới sinh vật phục vụ cho việc trưng bày và xây dựng Bộ sưu tập mẫu quốc gia của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

- Tham gia thiết kế các nội dung trưng bày liên quan tới lĩnh vực sinh vật (đa dạng sinh vật, tài nguyên sinh vật) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận trong phân loại, hệ thống học và ứng dụng vào công tác phân loại sinh vật ở Việt Nam, giám định các mẫu sinh vật.

- Đánh giá đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật, nghiên cứu các phương pháp nhân nuôi, trồng và phát triển các loài quý hiếm, có giá trị kinh tế, đề xuất phương án bảo tồn, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh vật của Việt Nam. Tham gia điều tra, khảo sát, xây dựng Động vật - Thực vật chí, Sách đỏ Việt Nam.

- Đào tạo chuyên gia về lĩnh vực phân loại, hệ thống học, đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên và tư vấn kỹ thuật cho các đơn vị trong Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

TS. NCVC. Nguyễn Quốc Bình

Thực vật học

024.22165676

binhnq@vnmn.vast.vn
binhzing@gmail.com

2

PGS. TS. NCVCC. Phạm Đình Sắc

Động vật

024.39941215

phamdinhsac@gmail.com

3

TS. NCVC. Lưu Đàm Ngọc Anh

Thực vật học

024.37917446

ngocanh@vnmn.vast.vn
ld_ngoc_anh@yahoo.com

4

TS. NCVCC. Nguyễn Minh Tâm

Sinh học phân tử

024.39941215

nmtam@vnmn.vast.vn
ngtam@hn.vnn.vn

5

TS. NCVC. Trần Thị Việt Thanh

Động vật học

024.39941215

thanh@vnmn.vast.vn
thanhbttnvn@gmail.com

6

TS. Dương Văn Tăng

Sinh học thực nghiệm

024.39941215

tangdv@vnmn.vast.vn
duongvantang@gmail.com

7

TS. Đỗ Văn Trường

Thực vật học

024.22165676

truongrubi@vnmn.vast.vn
dovantruong_bttn@yahoo.com

8

TS. Lữ Thị Ngân

Thực vật học

024.22165676

ngan@vnmn.vast.vn
vnmngan@gmail.com

9

ThS. Bùi Văn Hướng

Thực vật học

024.37917446

bvhuong@vnmn.vast.vn
bvhuong90@gmail.com

10

CN. Đinh Diệu Thúy

Động vật học

024.22165676

dinhdieuthuy@outlook.com.vn

dieuthuy@vnmn.vast.vn

 

Tin cùng loại