Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật

Giám đốc: PGS.TS. NCVC. Vũ Tiến Chính

Điện thoại CQ: 024.22165677

Email: vtchinh@vnmn.vast.vn

Phó Giám đốc phụ trách CCRR: Ths. Nguyễn Văn Miên

Điện thoại: 0869278688

Email: miennguyen8688@gmail.com

Chức năng:

Sưu tầm, tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản, nghiên cứu, quản lý, trưng bày và tổ chức khai thác bộ sưu tập mẫu vật và hiện vật; Nghiên cứu, tư vấn khoa học kỹ thuật, giáo dục về bảo tồn thiên nhiên, cứu hộ và phát triển các loài động, thực vật; Ứng dụng, thử nghiệm, sản xuất và triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ công tác bảo tồn, bảo tàng.

Nhiệm vụ:

- Sưu tầm, tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản mẫu vật và hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày;

- Đề xuất và triển khai thực hiện “Quy chế quản lý bộ sưu tập mẫu vật” tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (hồ sơ hóa các mẫu vật, xây dựng hệ thống phân loại và xếp hạng mẫu vật, quy chế nhập và trích xuất vật mẫu, trao đổi, cho mượn mẫu vật,... quản lý mẫu vật);

- Nghiên cứu, xây dựng, duy trì, phát triển ngân hàng dữ liệu ADN, bảo quản thông tin di truyền của sinh vật đang sống và đã tuyệt chủng phục vụ công tác bảo tồn, bảo tàng;  

- Tổ chức nghiên cứu đa dạng sinh học, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cứu hộ và nhân nuôi, tái thả các loài động vật, thực vật,  quan trắc môi trường sinh địa hóa, ứng dụng, thử nghiệm, sản xuất và triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào bảo tồn, cứu hộ động vật, thực vật;

- Tổ chức trưng bày, triển lãm và các hoạt động phù hợp, tuyên truyền phổ biến kiến thức và giáo dục cộng đồng nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường; các lớp tập huấn và đào tạo chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan;

- Hỗ trợ và hợp tác với đơn vị trong Bảo tàng, các tổ chức khoa học trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, công bố các thông tin liên quan tới bộ sưu tập mẫu vật;

- Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ xây dựng, quản lý và khai thác bộ sưu tập mẫu vật, hiện vật tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam;

- Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ công tác bảo tồn, bảo tàng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

PGS. TS. NCVC. Vũ Tiến Chính

Thực vật học

0904215182

vtchinh@vnmn.vast.vn

tienchinhvu@gmail.com

2

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh

Chuyên gia Địa chất

024.37918152

nttminh@vnmn.vast.vn

nttminh@vast.vn

3

ThS. Hoàng Thị Nga

 

024.37916517

ngaht@vnmn.vast.vn

viet110176@gmail.com

4

PGS. TS. Phạm Đình Sắc

Chuyên gia động vật

024.39941215

phamdinhsac@gmail.com

5

PGS.TS. Phạm Hồng Thái

Chuyên gia động vật

0904321976

phamthai@vnmn.vast.vn
phamthai1976@yahoo.com

6

TS. NCVC. Nguyễn Quốc Bình

Chuyên gia thực vật

024.22165676

binhnq@vnmn.vast.vn
binhzing@gmail.com

7

TS. Nguyễn Huy Nam

Chuyên gia y sinh học, môi trường

0988092428

nghnam_1402@yahoo.com

8

ThS. Dương Như Quỳnh

Kế toán viên

024.37564614

quynh1731979@vnmn.vast.vn

quynh1731979@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Thị Dung

Chuyên gia Địa chất

0902224035

nguyendungvast@gmail.com

nguyendung@vnmn.vast.vn

10

Ths. Nguyễn Văn Miên

Môi trường

0869278688

miennguyen8688@vnmn.vast.vn

miennguyen8688@gmail.com

11

ThS. Vũ Thị Thu Hiền

Chuyên gia sinh học thực nghiệm

0942146226

coi.hien@gmail.com

hienvt@vnmn.vast.vn

 

12

Ths. Tạ Thị Hà Thuỷ

Kế toán viên

024.37916517


hathuy@vnmn.vast.vn

13

Ths. Nguyễn Thị Mai Hoa

Địa chất

0977277076

maihoahumg@gmail.com

14

CVC. Doãn Hữu Thường

Tổ hành chính

024.37917447

doanthuong95@gmail.com

doanthuong95@vnmn.vast.vn

15

CN. Ngô Thị Nghĩa Minh

Kế toán viên

01683707801

minhnghia1904@vnmn.vast.vn

minhnghia1904@gmail.com

16

CN.CVC. Phùng Tấn Trung

Quản lý

0912633623

phungtantrung@gmail.com

trungpt@vnmn.vast.vn

17

CN. Mai Văn Thái

Côn trùng học

0839180597

thaimaivan97@gmail.com

18

CN. Vũ Thành Trung

Côn trùng học

0349957837

trungthanhvu.bio.hnue.com

19

Nguyễn Quang Thông

Nhân viên bảo vệ và chăm sóc thực vật, động

 

 

20

Lên Văn Đô

Nhân viên, bảo vệ và chăm sóc động, thực vật

 

 

21

KS. Võ Quang Lê Hoàng Vũ

Xây dựng

0905031990

voquanglehoangvu@gmail.com

Tin cùng loại