THÀNH PHẦN HÓA HỌC TÁCH CHIẾT TỪ LÁ CÂY THÔNG ĐÀ LẠT (PINUS DALATENSIS FERRÉ)

Chi Pinus (họ Pinaceae) có hơn 110 loài, phân bố chủ yếu ở Bắc bán cầu. Kể từ năm 1900, hơn 280 hợp chất đã được phân lập từ chi Pinus, bao gồm terpenoids, flavonoid, lignans, phenol và một số hợp chất khác. Trong số đó, terpenoids là thành phần hóa học chiếm ưu thế của các loài cây thụộc chi Pinus. Thông Đà Lạt là loài phân bố chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam, cho đến nay thành phần hóa học của loài Thông Đà Lạt cũng chưa được nghiên cứu nhiều. Trong khuôn khổ của đề tài TN3/T15 “Nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen di truyền và thành phần hóa học một số loài lá kim ở Tây nguyên, đề xuất giải pháp bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thành phần hóa học từ lá cây Thông Đà Lạt thu được ở tỉnh Lâm Đồng. Kết quả đã phân lập xác định được cấu trúc hóa học của 11 hợp chất (1-11) và đánh giá hoạt tính gây độc tế bào dựa trên thử nghiệm sulforhodamine B (SRB) của một số hợp chất.

Cấu trúc hóa học của 11 hợp chất bao gồm: một caryolane sesquiterpenoid (1), năm labdane diterpenoids (2, 3, 4, 5, 6), một serratane triterpenoid (7), một flavonoid diacylated glucoside (8), một stilbenoid (9) và hai sterol (10, 11). Đặc tính cấu trúc của các hợp chất phân lập được làm sáng tỏ bằng dữ liệu phổ và so sánh với các báo đã công bố về các thành phần hóa học của cây Thông Đà Lạt. Trong đó, ba hợp chất 1, 4 và 6 lần đầu tiên được phân lập từ chi Pinus. Bên cạnh đó, các hợp chất 2, 3, 5, 8 và 9 có hoạt tính gây độc trên các dòng tế bào SK-LU-1 (ung thư phổi), MCF-7 (ung thư vú) và Hep-G2 (ung thư gan), nhưng chỉ hợp chất 9 là có hoạt tính gây độc tế bào tương đối mạnh với giá trị IC50 là 141,22, 127,81 và 166,84 μM, tương ứng.

 

 

Thông tin được tóm tắt từ bài báo: Chemical constituents from the leaves of Pinus dalatensis Ferré. Natural Product Research, 2017: 1-5. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2017.1350672

Tác giả: Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan,

Dao Duc Thien, Dinh Thi Phong, Tran Van Sung và Trinh Thi Thuy.

Tin: Đinh Thị Phòng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Tin cùng loại