PHÁT HIỆN 2 LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI Ở VIỆT NAM

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu về khu hệ Dương xỉ ở Việt Nam, các nhà thực vật học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Vườn Thực vật Missouri (Hoa Kỳ), và Viện Sinh học Thành Đô (Trung Quốc) đã phát hiện 2 loài Dương xỉ mới cho khoa học ở Việt Nam.

Leptochilus oblongus Li Bing Zhang, Liang Zhang & Ngan T. Lu (hình 1) – đây là loài mới thuộc họ Polypodiaceae, loài này được phát hiện ở khu vực rừng thường xanh trên núi đá vôi của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông (Hòa Bình). Loài này có hình thái tương tự với loài Leptochilus ellipticus, nhưng loài mới được đặc trưng bởi những ổ túi bào tử dạng thuôn và gần các chỗ lõm của mép lá. Trên cơ sở những tiêu chí đánh giá của IUCN, loài mới được đề nghị ở mức độ Đang bị đe dọa tuyệt chủng ngoài thiên nhiên (CR). Kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa

http://www.mapress.com/phytotaxa/content/2015/f/p00234p198f.pdf.

Pteris langsonensis Li Bing Zhang, Liang Zhang & Ngan T. Lu (hình 2) – đây là loài mới thuộc họ Pteridaceae, loài này được phát hiện trong khu vực rừng thường xanh trên đất nghèo, chua ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hữu Lũng (Lạng Sơn). Loài này có hình thái tương tự với loài Pteris plumbeaP. cretica, nhưng có thể phân biệt với những loài này bởi đặc điểm hình thái lá và dạng sống. Trên cơ sở những tiêu chí đánh giá của IUCN, loài mới được đề nghị ở mức độ Đang bị đe dọa tuyệt chủng ngoài thiên nhiên (CR). Kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa

http://www.mapress.com/phytotaxa/content/2015/f/p00238p287f.pdf.

Hình 1.  Leptochilus oblongus

Hình 2.  Pteris langsonensis

Nhưng phát hiện mới này không chỉ khẳng định tính đa dạng và phong phú của khu hệ Dương xỉ ở Việt Nam nhưng cũng gợi ý khu vực tiềm năng cho nghiên cứu khám phá và phát hiện các loài mới cho khoa học.

 

Tin cùng loại