HULLETTIA KING EX HOOK.F. (MORACEAE) – CHI MỚI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM CÙNG VỚI MẪU CHUẨN VÀ KHOÁ ĐỊNH LOẠI CÁC CHI TRONG HỌ DÂU TẰM

Trong hợp tác nghiên cứu giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga và Trường Đại học quốc tế Florida, Hoa Kỳ điều tra đa dạng sinh học tại rừng thứ sinh thường xanh đất thấp khu rừng đặc dụng Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, miền Trung Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận một chi mới – chi Hullettia King ex Hook. f. thuộc họ Dâu tằm (Moraceae) cho hệ thực vật Việt Nam với loài đại diện là Hullettia dumosa King ex Hook.f. Loài này trước đây được biết đến ở Myanmar, Thailand, Singapore và Sumatra. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả cũng đã thiết kế mẫu chuẩn kèm hình vẽ và phân bố của loài Hullettia dumosa King ex Hook.f. Đồng thời cũng xây dựng khóa định loại các chi trong họ Dâu tằm ở Việt Nam.

Hình 1. Hullettia dumosa King

Trích dẫn tài liệu: VAN HUONG, B. U. I., Vu, D. D., Pham, M. H., VAN HAI, D. O., Doan, H. S., VAN THANH, B. U. I., ... & Gardner, E. M. (2022). HULLETTIA King ex Hook. f.(Moraceae), A newly recorded genus to the Flora of Vietnam, with its lectotypification and a revised key to Vietnamese Moraceae. Phytotaxa, 550(3), 272-278.

Nguồn: Bùi Văn Hướng - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại