Cơ cấu tổ chức

 
 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Nhiệm kỳ 2020 – 2023

(Theo Quyết định số 1894/QĐ-VHL, ngày 11/11/2020; Quyết định số 2070/QĐ-VHL, ngày 04/12/2020 và Quyết định số 1713/QĐ-VHL, ngày 19/10/2021)

STT

Họ tên

Chức danh

1

PGS. TS. Phan Kế Long

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS. TS. Nguyễn Trung Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS. TS. Phạm Đình Sắc

Phó Chủ tịch Hội đồng

4

TS. Lữ Thị Ngân

Thư ký Hội đồng

5

PGS. TS. Vũ Văn Liên

Ủy viên

6

PGS. TS. Nguyễn Thiên Tạo

Ủy viên

7

PGS. TS. Vũ Tiến Chính

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Quốc Bình

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Thanh Tuấn 

Ủy viên

10

  PGS. TS. Phạm Hồng Thái

Ủy viên
11

  TS. Nguyễn Khoa Hiền

Ủy viên

12

PGS. TS. Nguyễn Khắc Sử

Thành viên mời

13

TS. Lê Thị Minh Lý

Thành viên mời

14

TS. Phan Đông Pha

Thành viên mời

Tin cùng loại