BỔ SUNG MỘT LOÀI MỘC HƯƠNG CHO KHU HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Một loài thực vật (Mộc hương: Aristolochia impressinervis C.F. Liang) trước đây là đặc hữu ở miền Nam Trung Quốc đã được ghi nhận lần đầu tiên ở Việt Nam.

Trong khi nghiên cứu tính dạng và phân loại họ Mộc hương (Aristolochiaceae) ở Việt Nam và vùng lân cận, TS. Đỗ Văn Trường (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST)  đã ghi nhận bổ sung loài Mộc hương Aristolochia impressinervis C.F. Liang cho khu hệ thực vật Việt Nam. Loài này trước đây ghi nhận là đặc hữu ở miền Nam Trung Quốc.

Aristolochia impressinervis có đặc điểm hình dạng và kích thước lá tương tự với loài A. pierrei L. (phân bố ở Lào và Thái Lan). Vì vậy, hầu hết các mẫu của loài này được thu thập ở Việt Nam hiện đang lưu giữ ở các phòng tiêu bản trên thế giới (L. Averyanov et al. VH 4947 (HN, MO); Vu Xuan Phuong 5461 (HN)) đều bị định loài nhầm là A. pierrei. Tuy nhiên, khi nghiên cứu trên các mẫu tiêu bản và mẫu chuẩn của các loài liên quan đã khẳng định các mẫu trên thuộc loài Aristolochia impressinervis - bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam.

Aristolochia impressinervis có thể phân biệt với loài A. pierrei bởi các đặc trưng về hình thái của hệ gân ở mặt dưới lá (các gân mịn xếp khít nhau vs. gân mắt cáo lớn), lá bắc (có cuống vs. không cuống), môi của bao hoa (hình thìa, màu tím thẫm vs. hình thuôn, màu nâu thẫm), và hạt (không cánh, cả 2 mặt nhẵn vs. có cánh, cả 2 mặt có nhiều mụn cóc).

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Guihaia 36(4), 2016. Thông tin chi tiết tham khảo tại http://www.guihaia-journal.com/ch/reader.

Đặc điểm hình thái của Aristolochia impressinervis C.F. Liang

Tin cùng loại