BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2023

Thực hiện Công văn số 1855/BTP-PBGDPL ngày 11/5/2023 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Công văn số 1271/VHL-VP ngày 05/6/2023 về việc Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Với quan điểm, yêu cầu: (1) Bám sát các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; các văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Quán triệt đầy đủ, sâu rộng về các định hướng triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam theo ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; (2) Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và sinh viên. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Hưởng ứng Ngày Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023  với mục đích: (1) Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp luật quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; dân chủ ở cơ sở, dịch bệnh, thiên tai; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu; (2) Tăng cường công tác tuyên truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; (3) Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân; (4) Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tăng cường tuyên truyền, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam trên trang điện tử của đơn vị với khẩu hiệu: “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”   

Tin: Phòng Trưng bày, Truyền thông và GDCĐ

Tin cùng loại