Xây dựng bộ sưu tập mẫu tài nguyên sinh vật Nam Trung bộ - Nam bộ, Việt Nam

Mục tiêu:

1. Có được bộ mẫu khoảng 20% tổng số loài về tài nguyên sinh vật có giá trị cao, đặc trưng ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, phục vụ trưng bày và nghiên cứu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của BTTNVN.
2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Sản phẩm:

I. Nhóm tài nguyên thực vật

- Nhóm cây Thuốc (Tổng số 55 loài cần thu trong đó mẫu trưng bày là 165, tiêu bản nghiên cứu là 660);

- Nhóm cây Gỗ (Tổng số 30 loài cần thu trong đó mẫu trưng bày là 90, tiêu bản nghiên cứu là 360);

- Nhóm tinh dầu, dầu béo (Tổng số 11 loài cần thu trong đó mẫu trưng bày là 33, tiêu bản nghiên cứu là 132);

- Nhóm song mây (Tổng số 9 loài cần thu trong đó mẫu trưng bày là 27, tiêu bản nghiên cứu là 108);

- Nhóm cây có giá trị kinh tế khác (Tổng số 50 loài cần thu trong đó mẫu trưng bày là 150, tiêu bản nghiên cứu là 600);

II. Nhóm tài nguyên Động vật

- Nhóm các nước ngọt (Tổng số 65 loài cần thu trong đó mẫu trưng bày là 168, tiêu bản nghiên cứu là 572);

- Nhóm bò sát lưỡng cư (Tổng số 65 loài cần thu trong đó  mẫu trưng bày là 65 tiêu bản nghiên cứu là 260).